Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem www.ekopark.pl. Poprzez Użytkownika Serwisu (Użytkownika) należy rozumieć każdego, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej www.ekopark.pl

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora (współadministratorów) danych osobowych

1) Kraków – Pękowicka – Eko-Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000878999.
Kontakt ze spółką jest możliwy w szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@ekopark.pl lub pod numerem telefonu: 12 639 57 60.

2) Eko-Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000879719. Kontakt ze spółką jest możliwy w szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@ekopark.pl lub pod numerem telefonu: 12 639 57 60.

3) Eko-Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Invest spółka komandytowa
z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000330971.
Kontakt ze spółką jest możliwy w szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@ekopark.pl lub pod numerem telefonu: 12 639 57 60.

4) Atrium Verde Eko-Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000010175. Kontakt ze spółką jest możliwy w szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@ekopark.pl lub pod numerem telefonu: 12 639 57 60.

Wyżej wymienione podmioty zwane są w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności łącznie „Administratorami”.

Punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą jest Eko Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Użytkownik może również wykonywać wszystkie swoje prawa i obowiązki wskazane w niniejszej Polityce Prywatności wobec każdego z Administratorów, ze skutkiem dla wszystkich Administratorów.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie] oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiednio:

I. Artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
– dotyczy umowy deweloperskiej/sprzedaży/rezerwacyjnej

II. Artykuł 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np.
a) wystawienie dokumentów księgowych (wystawianie i przechowywanie faktur).

III. Artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np.:
a) prowadzenie     rejestrów    usługi,   zestawień,    analiz    i   statystyk    na    potrzebny wewnętrzne,
b) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
c) marketing bezpośredni własny
d) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

IV. Artykuł 6 ust. 1 a Rozporządzenia
osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów:
a) formularz kontaktowy,
b) zgoda na prowadzenie marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
c) zgoda na prowadzenie marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych drogą telefoniczną.

3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Dane  osobowe  przetwarzane   przez  Administratora   mogą   być   udostępniane w celu wykonania umowy, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym bądź dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności  podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności: dostawcy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, firmy informatyczne.
Twoje dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

4. Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, które wskazano w pkt 2, tj:
a) w zakresie realizacji umowy – do czasu zakończenia realizacji usługi. Po tym czasie, wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego  prawa,   np.   przetwarzanie   w   celu   dochodzenia   roszczeń, w celach rozliczeniowych, realizacji rękojmi, przechowania danych przez okres wskazany przez np. przepisy podatkowe,
b) w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych, które ciążą na Administratorze – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
d)w zakresie udzielonej zgody – do czasu wycofania zgody.

5. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Jest Pan/ Pani uprawniony do:
a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
d) przenoszenia  danych  (prawo    do    ich otrzymania od administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi),
e) wycofania zgody zgodnie z treścią Rozporządzenia. Uprawnienia    o    których    mowa    powyżej,    można    zrealizować    przez    kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe wskazano w pkt 1.

6. Prawo wniesienia sprzeciwu

W   zakresie   w   jakim    dane   osobowe   są    przetwarzane   na    podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeżeli wniesie Pan/Pani skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych tych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

7. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczących go/jej danych osobowych narusza Rozporządzenie.

8. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym umową jest warunkiem zawarcia tej Umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na  udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz w celu marketingu bezpośredniego i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną jest dobrowolne, jednakże bez ich podania użycie formularza kontaktowego nie będzie możliwe. W razie braku chęci wyrażenia zgód, możliwy jest bezpośredni kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w biurach sprzedaży.

9. Wycofanie zgody

Mają Państwo prawo wycofać zgodę w każdym momencie. Wycofanie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została ona udzielona, poprzez kontakt z Administratorem w drodze elektronicznej, telefonicznej lub w siedzibie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


10. Pliki cookies

A.
I. Administrator informuje, że podczas korzystania ze stron internetowych Administratora, w Państwa urządzeniu instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. „pliki cookies”).

II. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

III. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy i Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

IV. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w ich urządzeniu  końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę  ustawień  oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi  plików  cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

V. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

VI. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

B. Google Analytics (cookies)

I. Administrator informuje, że podczas korzystania ze strony internetowej Administratora, w Państwa urządzeniu instalowane są pliki tekstowe Google Analytics, mające na celu przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu. Dane pozyskane w wyniku umieszczenia na urządzeniach plików cookies są gromadzone na serwerach Google, który korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczeń innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników, o których mowa w pkt 2 niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

II. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies Google, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies Google poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies Google w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

III. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

IV. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11. Podmioty trzecie

Administrator starannie dopiera podmioty, z którymi współpracuje, w tym weryfikując zamieszczane na stronie internetowej linki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada jednak za standardy oraz politykę ochrony danych, która jest stosowana przez te podmioty. Zalecamy, aby Państwo we   własnym    zakresie    weryfikowali    każdego    z    naszych    partnerów, a w konsekwencji podjęli samodzielną decyzję, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane  osobowe.

12. Zmiana Polityki Prywatności

Administrator może zmienić niniejszą politykę  prywatności,  jeżeli  jest  to wymagane przez obowiązujące prawo, ulegną zmianie dane Administratora, rodzaj świadczonych usług, ulegną zmianie warunki technologiczne  strony.  O  takiej zmianie Administrator poinformuje na stronie internetowej podczas pierwszego wejścia na stronę internetową po zmianie polityki prywatności.